Bazy danych o produktach

BAZA DANYCH O  PRODUKTACH – CZYLI KOGO DOTYCZY REJESTR PODMIOTÓW WPROWADZAJĄCYCH PRODUKTY, PRODUKTY W OPAKOWANIACH I GOSPODARUJĄCYCH ODPADAMI
 
Zgodnie z Ustawą o odpadach (1) Marszałek województwa ma obowiązek prowadzić BDO, czyli Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
 
BDO prowadzona jest w systemie teleinformatycznym i stanowi bazę, w której gromadzone  są informację o :

 • wprowadzanych na terytorium kraju: opakowaniach, produktach w opakowaniach, olejach smarowych, oponach, odpadach z nich powstających;
 • wprowadzanych pojazdach, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, bateriach i akumulatorach, odpadach z nich powstających;
 • rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów i ich wytwórcach;
 • ilości i jakości komunalnych osadów ściekowych;
 • ilości i jakości odpadów poddanych przetwarzaniu;
 • decyzjach z zakresu gospodarki odpadami;
 • osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu pojazdów, odpadów powstałych opakowań i produktów w opakowaniach;
 • osiągniętych poziomach: zbierania, odzysku, recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zbierania, recyklingu i wydajności recyklingu zużytych baterii oraz akumulatorów;
 • transgranicznym przemieszczaniu odpadów;
 • wpływach z opłat produktowych;
 • składowiskach odpadów;
 • poszczególnych rodzajach instalacji do zagospodarowania odpadów;
 • podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Nad poprawnością danych zbieranych w BDO czuwa Marszałek Województwa, który weryfikuje je na podstawie:

 1. a) rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i gospodarujących odpadami;
 2. b) decyzjach w zakresie gospodarki odpadami (decyzji: na wytwarzanie odpadów, zatwierdzających program gospodarowania odpadami wydobywczymi, pozwoleń zintegrowanych, itp.).

 
Integralną częścią bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami jest rejestr podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zwany rejestrem. Wpisu do rejestru dokonuje Marszałek Województwa. Może to zrobić z urzędu lub na podstawie wniosku.
Z URZĘDU wpis do rejestru dotyczy:

 • posiadaczy odpadów, którzy uzyskali pozwolenie: zintegrowane, na wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie odpadów;
 • podmiotów, którzy uzyskali decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 • podmiotów, którzy uzyskali koncesję na podziemne składowanie odpadów;
 • podmiotów, którzy uzyskali wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 
Podmioty, którzy aby otrzymać wpis do rejestru, ZOBOWIĄZANI są złożenia odpowiedniego wniosku to:

 1. a) z zakresu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:
 • wprowadzający na teren kraju produkty;
 • prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów;
 • organizacje odzysku odpadów;
 • dokonujący eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich  odzyskowi lub recyklingowi.
 1. b) w zakresie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
 • wprowadzający pojazdy;
 • prowadzący punkty zbierania pojazdów;
 • prowadzący stacje demontażu;
 • prowadzący strzępiarki.
 1. c) z zakresu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
 • wprowadzający sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli;
 • zbierający zużyty sprzęt;
 • prowadzący zakład przetwarzania, organizacje odzysku sprzętu;
 • prowadzący działalność w zakresie recyklingu lub działalność w zakresie innych niż recykling;
 1. d) z zakresu ustawy o bateriach i akumulatorach:
 • wprowadzający baterie i akumulatory;
 • prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
 • podmioty pośredniczące.
 1. e) w zakresie ustawy o odpadach:
 • posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na przetwarzanie odpadów (z wyj. wymienionych w Ustawie o odpadach w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3);
 • transportujący odpady;
 • prowadzący zakład recyklingu statków;
 • sprzedawcy odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na przykład z urzędu;
 • wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ewidencji.
 1. f) z zakresu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:
 • organizacje odzysku opakowań;
 • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy:
  – odpadów opakowaniowych,
  – produktów w opakowaniach;
 • eksportujący:
  – odpady opakowaniowe,
  – opakowania,
  – produkty w opakowaniach;
 • prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych;
 • wprowadzający opakowania;
 • wprowadzający produkty w opakowaniach;
 • organizacje samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy o odpadach.

 
Istnieją pewne ODSTĘPSTWA dla podmiotów, u których nie wymaga się uzyskania wpisu   do rejestru. To między innymi:

 • osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne;
 • podmioty władające powierzchnią ziemi, na której stosowane są komunalne osady ściekowe, o których mowa w art. 69 ust. 1-3 Ustawy o odpadach, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady;
 • podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, które zbierają odpady, czyli: apteki, sklepy przyjmujące zużyte artykuły spożywcze, szkoły, gdzie funkcjonuje system zbierania odpadów, placówki oświatowo – wychowawcze, urzędy, instytucje.

 
ZASADY otrzymania wpisu:

 1. Sprawdzić czy nasza działalność kwalifikuje się do ubiegania się o wpis do rejestru, czy jesteśmy zwolnieni z tego obowiązku, czy też uzyskujemy wpis do rejestru z urzędu.
 2. Jeżeli jesteśmy zobowiązaniu o ubieganie się o wpis do rejestru, na stronie właściwego ze względu na wykonywanie działalności urzędu marszałkowskiego pobieramy i wypełniamy stosowne dokumenty (formularz rejestrowy + oświadczenie o spełnieniu wymagań + potwierdzenie uiszczenia opłaty – o ile jest wymagana). Niektóre podmioty, muszą dodatkowo złożyć więcej dokumentów, o których szczegółowo określa art. 53 pkt. 7 Ustawy o odpadach.
 3. Wysyłamy dokumenty na adres właściwego urzędu.
 4. Marszałek województwa po stwierdzeniu, że wniosek nie zawiera braków formalnych dokonuje wpisu do rejestru. Ma na to czas w termie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
 5. Wpis do rejestru wiąże się z nadaniem przez Marszałka województwa 9 – cyfrowego indywidualnego numeru rejestrowego, o czy zobowiązany jest poinformować podmiot, który wniosek złożył.

 

 • Dokonując wpisu do rejestru i uzyskując numer rejestrowy marszałek tworzy w BDO konto, z indywidualnym loginem i hasłem, do którego przedsiębiorca ma dostęp.
 • Wypełniony wniosek musi być opatrzony podpisem wnioskodawcy lub w przypadku wypełnienia go w formie elektronicznej musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzony profilem ePUAP.
 • W przypadku, gdy podmiot prowadzi działalność w zakresie więcej niż jednej działalności, o których mowa wyżej, składa jeden wniosek o wpis do rejestru.
 • Zmiana wpisu w rejestrze, powinna zostać zgłoszona marszałkowi, poprzez złożenie formularza aktualizacyjnego.
 • Trwałe zaprzestanie wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, powinno zostać zgłoszone, poprzez złożenie do urzędu marszałkowskiego wniosku o wykreślenie z rejestru,

OPŁACIE za wpis do rejestru podlegają:

 • wprowadzający sprzęt i autoryzowani przedstawiciele;
 • wprowadzający baterie lub akumulatory;
 • wprowadzający pojazdy;
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań;
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach;
 • wprowadzający na terytorium kraju opony;
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Podmioty te dokonują opłaty rejestrowej i są zobowiązane do corocznego uiszczania do 15 lutego opłaty za dany rok, wynoszącej (2):

 1. a) 100 zł dla mikroprzedsiębiorstw;
 2. b) 300 zł dla pozostałych przedsiębiorstw.

 
LISTA URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH W POLSCE WRAZ ZE STRONAMI, NA KTÓRYCH MOŻNA ZNALEŚĆ INFORMACJĘ NA TEMAT REJESTRU:

 1. Urząd marszałkowski województwa dolnośląskiego http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,42740,idmp,625,r,r
 2. Urząd marszałkowski województwa kujawsko-Pomorskiego https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami/

 

 1. Urząd marszałkowski województwa lubelskiego https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1032&p1=szczegoly&p2=1232950

 

 1. Urząd marszałkowski województwa lubuskiego http://lubuskie.pl/strona-glowna/zalatw-sprawe/menu-srodowisko/bdo/

 

 1. Urząd marszałkowski województwa łódzkiego https://bip.lodzkie.pl/departament-rolnictwa-i-ochrony-srodowiska/archiwa-rejestry-i-ewidencje/item/6885-rejestr-podmiotów-wprowadzających-produkty,-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujących-odpadami

 

 1. Urząd marszałkowski województwa małopolskiego https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1405584,rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami.html

 

 1. Urząd marszałkowski województwa mazowieckiego https://www.mazovia.pl/komunikaty–konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2512,utworzono-rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami.html

 

 1. Urząd marszałkowski województwa opolskiego http://bip.opolskie.pl/2018/02/rejestr-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami/
 1. Urząd marszałkowski województwa podkarpackiego http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/sprawy-do-zalatwienia-w-urzedzie/rolnictwo-i-ochrona-srodowiska/3862-rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarukacych-odpadami

 

 1. Urząd marszałkowski województwa podlaskiego https://www.wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo_i_srodowisko/rejestr_w_zakresie_gospodarki_odpadami/

 

 1. Urząd marszałkowski województwa pomorskiego https://bip.pomorskie.eu/m,136,rejestr.html

 

 1. Urząd marszałkowski województwa śląskiego https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/bdo-rejestr-podmiotow.html

 

 1. Urząd marszałkowski województwa świętokrzyskiego https://www.swietokrzyskie.pro/category/urzad-marszalkowski/departamenty/departament-rozwoju-obszarow-wiejskich-i-srodowiska/oddzialy-departament-rozwoju-obszarow-wiejskich-i-srodowiska/oddzial-gospodarki-odpadami/gospodarka-odpadami/baza-danych-o-produktach-i-opakowaniach-oraz-o-gospodarce-odpadami-bdo/

 

 1. Urząd marszałkowski województwa warmińsko-Mazurskiego https://bip.warmia.mazury.pl/891/rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami.html

 

 1. Urząd marszałkowski województwa wielkopolskiego https://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_obowiazki-podmiotow-w-zakresie-korzystania-ze-srodowiska_rejestr-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami

 

 1. Urząd marszałkowski województwa zachodniopomorskiego http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych 
Źródło:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) z późn. zm.
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. 2018 poz. 184)

 
Artykuł przygotowała:
Kamila Kłos – pracownik firmy Palmedica. Przywłaszczenie, rozpowszechnianie bez podania nazwiska autora, kopiowanie tekstu podlega karze zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

Ostatnie posty