Odpady medyczne wysoce zakaźne. Czy odpady ,,covidowe” są do nich zaliczane?

      Z związku z trwająca pandemią, a co za tym idzie restrykcjami, które za sobą niesie, pojawił się również problem z odpadami medycznymi powstającymi z leczenia pacjentów chorych

na COVID-19. Placówki służby zdrowia oraz inne podmioty lecznicze oferujące pomoc medyczną, borykają się z większą niż dotychczas ilością odpadów medycznych, których znaczna część

stanowią środki ochrony osobistej personelu, tkj.: kombinezony czy fartuchy ochronne. Problem z tego tego odpadami jest taki, że COVID-19 jest chorobą zakaźną, w związku z czym pojawia

się pytanie czy z racji ich właściwości należy traktować je, jako odpady medyczne wysoce zakaźne?

      Odpady medyczne o właściwościach wysoce zakaźnych charakteryzują się innym sposobem i czasem magazynowania oraz sposobem pakowania. W skrócie obchodzenie się z nimi

jest bardziej restrykcyjne. O tym jak definiujemy oraz jaki jest sposób postępowania z tego typu odpadami zostało określone w Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego

przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (2) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (1).

      W związku z wieloma pytaniami i wątpliwościami w obszarze postępowania z odpadami medycznymi o właściwościach zakaźnych powstającymi w związku z udzielaniem świadczeń

zdrowotnych osób zakażonych wirusem SARS Cov-2, Głowy Inspektor Sanitarny wydał pismo w tym zakresie. Z tego treści wynika, ze odpady powstałe w związku z leczeniem i hospitalizacją

pacjentów z COVID-19 powinny być traktowane jak zakaźne odpady kliniczne kategorii B (UN 3291), zgodnie z umową ADR (2). W praktyce oznacza to, że tzw. odpady ,,covidowe”

są traktowane jako odpady medyczne właściwościach zakaźnych jednak innych niż wysoce zakaźne i w sposób niezakłócony można kontynuować dotychczasowy sposób postępowania

z nimi, przestrzegając procedur sanitarnych. Ich klasyfikację, sposób magazynowania, warunki przechowywania i transport wewnętrzny określone zostały określone w wspominanym wyżej

rozporządzeniu.

Źródła:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017 poz. 1975)

  2. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. 1975 nr 35 poz. 189)

Artykuł przygotowała:

Kamila Kłos – pracownik firmy Palmedica

Przywłaszczenie, rozpowszechnianie bez podania nazwiska autora, kopiowanie tekstu podlega karze zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Obraz: https://pixabay.com/pl/photos/strój-ochronny-sanitariusz-5716753/

Ostatnie posty