Jeden lokal, wielu lekarzy a odpowiedzialność za odpady medyczne

JEDEN LOKAL, WIELU LEKARZY A ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ODPADY MEDYCZNE

Podmioty wytwarzające odpady medyczne (weterynaryjne) mają określone obowiązki wynikające z przepisów prawa. Obowiązki dotyczą wszystkich lekarzy prowadzących praktyki zawodowe, wytwarzających odpady medyczne. Wyjątek stanowią jedynie praktyki kontraktowe* czy praktyki wytwarzające tylko odpady komunalne (3).

Istnieją również pewne wyjątki w prowadzeniu ewidencji w przypadku przeniesienia odpowiedzialności za wytworzone odpady. Kiedy ma taka sytuacja miejsce? W przypadku korzystania przez wytwórców ze wspólnego lokalu. Wówczas dopuszcza się przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz jednego z tych wytwórców lub na rzecz wynajmującego lokal, jeżeli podmiot wynajmujący zapewni postępowanie z odpadami w sposób zgodny z przepisami prawa (art. 28 pkt. 1 Ustawy o odpadach). Przeniesienie odpowiedzialność, o którym mowa powyżej oznacza przeniesienie praw i obowiązków ciążących na wytwórcach odpadów (rys. 1) i następuje pod warunkiem zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 Rys. 1. Obowiązki wytwórcy odpadów medycznych / weterynaryjnych

  • Kontraktowa forma świadczenia pracy w ochronie zdrowia, powstaje przez zawarcie umowy cywilnoprawnej przez zakład opieki zdrowotnej z lekarzem, pielęgniarką czy położną, mającymi zarejestrowaną działalność gospodarczą i prowadzącymi tzw. indywidualna praktykę lekarską, pielęgniarską czy położniczą (2).

Źródła:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z późn. zm. (Dz. U. 2019 poz. 701)
  2. https://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/2013/02/ps_7_2010_d_klimek.pdf
  3. https://oilgdansk.pl/praktyczny-poradnik/praktyka-lekarska/obowiazki-wyniajace-z-prowadzenia-praktyki/ewidencja-odpadow/

Zdjęcie:
https://www.pexels.com/photo/grayscale-photo-of-three-person-sitting-near-table-910332/

Artykuł przygotowała:
Kamila Kłos – pracownik firmy Palmedica
Przywłaszczenie, rozpowszechnianie bez podania nazwiska autora, kopiowanie tekstu podlega karze zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

Ostatnie posty