Pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych

POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH – KIEDY JEST WYMAGANE?

Ponieważ w naszej codziennej pracy mamy wiele różnych zapytań, mamy nadzieję, że ten artykuł pozwoli odpowiedzieć na jedno z nich, mianowicie czy jeżeli w danym gabinecie wytwarzane jest powyżej 1 Mg (1 tony) odpadów medycznych / weterynaryjnych, to czy w takim przypadku wymagane jest uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
Otóż, zgodnie z art. 180a Prawo ochrony środowiska (Poś) pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji, jest wymagane do wytwarzania odpadów:

 • o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
 • o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

 
Zatem jeżeli przychodnia, gabinet lub inne miejsce wytwarza powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych, a ich wytwarzanie nie jest związane z eksploatacją instalacji to takie pozwolenie NIE JEST WYMAGANE !
 
Jak było kiedyś?
Ustawa o odpadach, która obowiązywała do stycznia 2013 r. nakładała na wytwórców odpadów obowiązek przedłożenia właściwemu organowi (regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, marszałkowi województwa lub staroście) informacji o ilości, rodzajach i sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Informacje takie składało się w terminie 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów. Informacja dotyczyła odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w ilości do 100 kg rocznie. Jeżeli właściwy organ w ciągu miesiąca w drodze decyzji nie wniósł sprzeciwu, można było bez przeszkód przystąpić do rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów. W przypadku, gdy posiadacz odpadów nie zgłosił informacji, że wytwarza odpady, wytwarzał je mimo sprzeciwu organu lub też rozpoczął działalność nie zważając na 30 dniowy termin wniesienia sprzeciwu, groziła mu kara pieniężna w wysokości 5 000 zł. Jednak te interpretacje prawne to już przeszłość.
 
Obecnie.
Na chwilę obecną mają zastosowanie przepisy Prawo Ochrony Środowiska, które określają,iż pozwolenie na wytwarzanie odpadów obejmują tylko i wyłącznie odpady niebezpieczne powstające w związku z eksploatacją instalacji w ilości powyżej 1 Mg rocznie.  
 
Odnosząc się do zatem do aktualnie obowiązujących przepisów warto rozwinąć zapytanie czy w rozumieniu przepisów Poś szpital stanowi instalację?
Zgodnie z definicją instalacji zawartą w Poś (art. 3 pkt 6) instalacja to:

 1. a) stacjonarne urządzenie techniczne,
 2. b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
 3. c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję.

Emisja natomiast to wg art. 3 pkt 4 Poś, wprowadzanie bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:

 1. a) substancji,
 2. b) energii, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne.

Mając na uwadze powyższe zagadnienia, to czy urządzenie lub zespól urządzeń zostanie zakwalifikowane do instalacji powinno być rozpatrywane indywidualnie, z uwzględnieniem stanu faktycznego, dysponowania wiedzy nt. urządzeń znajdujących się na terenie obiektu oraz emisji przez nie powodowanych. Wg oświadczenia Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska, szpital nie stanowi zespołu stacjonarnych urządzeń powiązanych ze sobą technologicznie. Jego działalność polega nie na prowadzeniu procesu produkcyjnego czy przetwórczego, w którym możemy mówić o powiązaniu technologicznym, lecz polega na świadczeniu usług przy wykorzystaniu określonych urządzeń. Zatem wg Departamentu szpital nie stanowi instalacji, jednak nie można wykluczyć, że na jego terenie może znajdować  się stacjonarne urządzenie techniczne, którego eksploatacja może powodować emisję odpadów niebezpiecznych powyżej 1 Mg rocznie lub odpadów inne niż niebezpieczne powyżej 5 Mg odpadów rocznie (przykładem takiego urządzenia lub zespołu urządzeń może być spalarnia odpadów niebezpiecznych, urządzenie RTG czy kotłownia). Zatem w przypadku eksploatacji instalacji, w wyniku której wytwarzane są odpady niebezpieczne lub/i odpady inne  niż niebezpieczne, w ilości przekraczającej powyższe wspomniane wartości, powoduje to konieczność uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
Zatem podsumowując instalacją jako całość nie będą szpital, uczelnia, jednostka wojskowa, warsztat samochodowy. Nie można jednak przy tym wykluczyć, że na ich terenie będzie znajdowało się stacjonarne urządzenie techniczne, powodujące emisję, które spowoduje, że można zakwalifikować go do instalacji.
Źródła:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)
 • Pismo Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska z dn. 10 lipca 2013 r.  (DGOgt-022/17/27186/13/MSk)

Ostatnie posty