,

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach

ROCZNE SPRAWOZDANIE O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach –  Każdy wytwórca odpadów medycznych i weterynaryjnych (w kontekście naszej działalności ten post kierujemy do nich), na podstawie Ustawy o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku, jest zobowiązany do złożenia rocznego sprawozdania o wytworzonych odpadach. Sprawozdawanie takie należy sporządzać na podstawie prowadzonej przez cały rok ewidencji odpadów. Składa się je w formie formularza, w którym trzeba wypisać podstawowe dane między innymi: adres, NIP, imię i nazwisko posiadacza odpadów oraz informację na temat kodów, rodzajów i masy wytworzonych odpadów. Wypełnione sprawozdanie należy złożyć do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów. Mówiąc ściślej, co roku, do 15 marca, trzeba złożyć sprawozdanie o wytworzonych przez nas odpadach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia poprzedniego roku.
W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności przedsiębiorca sporządza i składa sprawozdania w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania działalności (Ustawa o odpadach art. 76, pkt 3).
Jeżeli koniec terminu (czyli termin 15 marca) przypada na dzień wolno ustawowo od pracy,  za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny wolny dzień powszedni. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało (Kodeks postępowania administracyjnego art. 57 § 4 i 5):

  • wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru;
  • nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe;
  • złożone w polskim urzędzie konsularnym;
  • złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej;
  • złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku;
  • złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego.

Oczywiście w świetle prawa roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach składają nie tylko wytwórcy zakaźnych odpadów medycznych / weterynaryjnych, lecz również inne podmioty, o których szczegółowo określa Ustawa o Odpadach z 14 grudnia 2012 roku (art. 73, 74a, 75 oraz 237 a).

KOREKTA SPRAWOZDANIA:

Po złożeniu sprawozdania marszałek dokonuje weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu. Jeżeli informacje w nim zawarte są niezgodne ze stanem faktycznym, marszałek wzywa do korekty sprawozdania. W przypadku niewykonania jego korekty w wyznaczonym terminie, uznaje się, że posiadacz nie wykonał obowiązku przekazania sprawozdania (art. 77 pkt 2, 3 Ustawy o Odpadach).

OPŁATY ZA SPRAWOZDANIE:

Za złożenie rocznego sprawozdania o ilościach i rodzajach wytworzonych odpadów Urząd Marszałkowski nie pobiera żadnych opłat.

KARY ZA NIE ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA:

Zgodnie z art. 180 a Ustawy o Odpadach, kto wbrew obowiązkowi, nie złoży Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach podlega karze grzywny. Urzędy interpretują ,,nie złożenie sprawozdania”, jako nie zrobienie tego w ogóle, lub spóźnienie się ze złożeniem. Kara grzywny wynosi od 20 do 5000 zł (Art. 24. § 1 Ustawy Kodeks wykroczeń).
PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW:
Dokumenty, na podstawie, których sporządzono sprawozdania, przechowuje się przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą.
PRZELICZNIK WYTWORZONYCH ODPADÓW:
W zbiorczych zestawieniach o odpadach obowiązuje jednostka Mg, czyli megagram zwany potocznie toną.
1 Mg = 1 tona = 1000 kg
0,001 Mg = 1 kg
0,010 Mg = 10 kg
0,100 Mg = 100 kg

Dodatkowe informacje dotyczące gdzie i kiedy należy składać sprawozdanie w woj. pomorskim znajdziecie państwo TUTAJ.
ŹRÓDŁA:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( U. 2013 poz. 21)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168)
  3. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (U. 1971 nr 12 poz. 114 )
  4. http://bip.pomorskie.eu/m,135,obowiazki-posiadacza-odpadow-informacje-dotyczace-wytwarzania-i-gospodarowania-odpadami.html

Ostatnie posty