Czy szkoła podlega wpisowi do rejestru BDO?

Od ponad dwóch lat funkcjonuje Baza danych o produktach, opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w skrócie zwana BDO. Integralną częścią bazy jest rejestr podmiotów, które między innymi:

  1. wprowadzają produkty,
  2. wprowadzają produkty w opakowaniach,
  3. prowadzą jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową,
  4. gospodarują odpadami.

Ustawa o Odpadach (2) reguluje kwestie, które działalności podlegają obowiązkowemu wpisowi do rejestru. Określa również odstępstwa dla tych, których BDO nie dotyczy. Czy zatem szkoła podlega tej konieczności?
Szkoła jako placówka, która przeważnie wytwarza tylko odpady komunalne, nie ma obowiązku wpisu do rejestru, a co za tym idzie ewidencjonowania wytworzonych przez siebie odpadów.
Jednak mogą zdarzyć się sytuacje, że w szkole będą powstawać zużyte tonery, świetlówki, odpady medyczne (w gabinecie pielęgniarskim) itp. Wówczas należy skorzystać z aktualnego Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (1). Zawiera ono listę rodzajów odpadów (z uwzględnieniem kodów odpadów) oraz ich ilości (produkowanych w tonach/rok), dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. Jest to wykaz odpadów innych niż komunalne. Rozporządzenie określa, które odpady nie wymagają ewidencjonowania o ile ich rodzaj i ilość nie przekracza wyznaczonych w nim limitów.
Jeżeli szkoła przekroczy progi ilości w ciągu roku określonych w dokumencie, wówczas podlega wpisowi do BDO, a co za tym idzie musi numer rejestrowy uzyskać. Trochę inaczej wygląda to w przypadku odpadów medycznych, produkowanych w gabinetach pielęgniarskich w szkołach. Rozporządzenie Ministra Klimatu nie reguluje kwestii limitów dla odpadów z grupy 18 – tej (odpady medyczne i weterynaryjne). W takim wypadku ewidencja odpadów medycznych placówki szkolnej, jak najbardziej dotyczy. Wówczas trzeba numer rejestrowy uzyskać.
Źródła:
1.      Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. 2019 poz. 2531)
2.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648, 2151)
Artykuł przygotowała:
Kamila Kłos – pracownik firmy Palmedica
Przywłaszczania, rozpowszechnianie bez podania nazwiska autora, kopiowanie tekstu podlega karze zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Zdjęcie: Bag photo created by freepik – www.freepik.com

Ostatnie posty