CZY SZKOŁA PODLEGA WPISOWI DO REJESTRU BDO?

Od ponad dwóch lat funkcjonuje Baza danych o produktach, opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w skrócie zwana BDO. Integralną częścią bazy jest rejestr podmiotów, które między innymi:

 1. wprowadzają produkty,
 2. wprowadzają produkty w opakowaniach,
 3. prowadzą jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową,
 4. gospodarują odpadami.

Ustawa o Odpadach (2) reguluje kwestie, które działalności podlegają obowiązkowemu wpisowi do rejestru. Określa również odstępstwa dla tych, których BDO nie dotyczy. Czy zatem szkoła podlega tej konieczności?

Szkoła jako placówka, która przeważnie wytwarza tylko odpady komunalne, nie ma obowiązku wpisu do rejestru, a co za tym idzie ewidencjonowania wytworzonych przez siebie odpadów.

Jednak mogą zdarzyć się sytuacje, że w szkole będą powstawać zużyte tonery, świetlówki, odpady medyczne (w gabinecie pielęgniarskim) itp. Wówczas należy skorzystać z aktualnego Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (1). Zawiera ono listę rodzajów odpadów (z uwzględnieniem kodów odpadów) oraz ich ilości (produkowanych w tonach/rok), dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. Jest to wykaz odpadów innych niż komunalne. Rozporządzenie określa, które odpady nie wymagają ewidencjonowania o ile ich rodzaj i ilość nie przekracza wyznaczonych w nim limitów.

Jeżeli szkoła przekroczy progi ilości w ciągu roku określonych w dokumencie, wówczas podlega wpisowi do BDO, a co za tym idzie musi numer rejestrowy uzyskać. Trochę inaczej wygląda to w przypadku odpadów medycznych, produkowanych w gabinetach pielęgniarskich w szkołach. Rozporządzenie Ministra Klimatu nie reguluje kwestii limitów dla odpadów z grupy 18 – tej (odpady medyczne i weterynaryjne). W takim wypadku ewidencja odpadów medycznych placówki szkolnej, jak najbardziej dotyczy. Wówczas trzeba numer rejestrowy uzyskać.

Źródła:

1.      Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. 2019 poz. 2531)

2.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648, 2151)

Artykuł przygotowała:

Kamila Kłos – pracownik firmy Palmedica

Przywłaszczania, rozpowszechnianie bez podania nazwiska autora, kopiowanie tekstu podlega karze zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zdjęcie: <a href=’https://www.freepik.com/photos/bag’>Bag photo created by freepik – www.freepik.com</a>

 

ODPADY MEDYCZNE W POLSCE. Aktualna sytuacja i prognozy.

STATYSTYKI.

Odpady medyczne i weterynaryjne z racji swoich właściwości są zaliczane do odpadów niebezpiecznych. Powstają one w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia badań  i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Część z nich w wyniku świadczenia usług weterynaryjnych, w tym badań, leczenia zwierząt, prac naukowych i doświadczalnych  na zwierzętach.  Na podstawie danych GUS ilość wytworzonych odpadów medycznych  i weterynaryjnych w 2013 r. w stosunku do 2008 r. wzrosła o około 25,6%, z wartości około 36 tys. Mg do około 45 tys. Mg (2). Według Resortu Klimatu i Środowiska w Polsce powstaje rocznie ok. 63 tys. ton odpadów medycznych. Z perspektywy czasu oraz tego, jak wygląda rzeczywistość w szpitalach podczas trwającej pandemii COVID, możemy założyć, że ilość ta w chwili obecnej jest wyższa o ok. 50 %.

SPALARNIE ODPADÓW MEDYCZNYCH.

Patrząc na statystyki można by przyjąć, iż głównym problemem jeżeli chodzi powstające odpady medyczne w Polsce jest rosnąca z roku na rok ich ilość. W naszym kraju funkcjonują 23 instalacje służące do unieszkodliwiania tego typu odpadów. Na uwagę zasługuje ich nierównomierne rozmieszczenie. I tak też, na terenie województw: dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego oraz opolskiego brak jest takich instalacji. Z kolei w województwie pomorskim, śląskim i lubuskim działają po 3 spalarnie mogące przyjmować odpady medyczne i weterynaryjne (1).

SPOSOBY UTYLIZACJI.

Według polskiego prawa wymagania dotyczące sposobu unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych należą do najbardziej restrykcyjnych w Europie oraz na świecie. Jest to spowodowane ograniczoną możliwością zagospodarowania tego typu odpadów wyłącznie do termicznego przekształcania w  spalarniach odpadów niebezpiecznych. W wielu krajach Unii Europejskiej alternatywne metody, takie jak sterylizacja parowa (autokalwowanie) oraz działanie mikrofalami, są uznanymi i powszechnie stosowanymi sposobami zagospodarowania tego strumienia odpadów. Na podstawie doświadczeń innych krajów można stwierdzić, że są to metody bezpieczne, spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz nie stanowiące zagrożenia dla życia i życia. Ich wykorzystanie jest zgodne z przepisami unijnymi (1). Dopuszczenie w naszym kraju metod innych niż spalanie mogłoby znacznie obniżyć koszty utylizacji odpadów medycznych.

CO DALEJ?

Z informacji, które w ostatnim czasie przekazało Ministerstwo Klimatu i Środowiska wynika, iż na razie w Polsce nie będą dopuszczone inne niż spalanie alternatywne metody zagospodarowania odpadów medycznych (5). Co to w praktyce oznacza? Otóż to, iż od kilku lat na polskim rynku obserwuje się systematyczny wzrost kosztów unieszkodliwiania odpadów medycznych. Dopóki nie zostaną wprowadzone inne metody unieszkodliwiania tych odpadów nie ma co liczyć na zahamowanie podwyżek.

ROZSĄDNA SEGREGACJA SZANSĄ.

Na co zatem powinny zwrócić uwagę placówki, w których powstając tego typu odpady żeby ograniczyć koszty związane z ich utylizacją? Przede wszystkim na prawidłową klasyfikację. Przeważnie są one kwalifikowane do odpadów zakaźnych – 18 01 03*. Jest  to podyktowane w głównej mierze niewiedzą lub wygodą personelu. Tymczasem znaczna część wytwarzanych w tych placówkach odpadów może i powinna zostać zaklasyfikowana jako odpady inne niż niebezpieczne o kodzie 18 01 04. Po  za tym, część odpadów usuwanych jako odpady medyczne zakaźne, spełnia kryteria odpadów opakowaniowych, i mogłaby być klasyfikowana w podgrupie 15 01. Szacuje się, że dzięki właściwym praktykom segregacji w placówkach ochrony zdrowia, istnieje możliwość ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów zakaźnych nawet w granicach 20 – 40%. Działania edukacyjne oraz racjonalne podejście podmiotów ochrony zdrowia, w tym organów kontroli do klasyfikacji odpadów medycznych, mogą wpłynąć na znaczące zmniejszenie wydatków sektora ochrony zdrowia związanych z unieszkodliwianiem tych odpadów. Jest to możliwe w szczególności przez ograniczenie masy odpadów trafiającej do unieszkodliwiania w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Oraz co równie istotne na  otwarcie rynku dla dopuszczonych w Polsce technologii ich przetwarzania (1).

Źródła:

 1. Ekspertyza dot.: Sposoby zagospodarowania niebezpiecznych odpadów medycznych i weterynaryjnych w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej, Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji, Warszawa 2021
 2. Krajowy plan gospodarki odpadami 2022
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U. 2016 poz. 1819)
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779)
 5. https://portalkomunalny.pl/odpady-medyczne-na-razie-tylko-do-spalania-ministerstwo-nie-zna-kosztow-ponoszonych-przez-szpitale-421493/

Artykuł przygotowała:

Kamila Kłos – pracownik firmy Palmedica

Przywłaszczania, rozpowszechnianie bez podania nazwiska autora, kopiowanie tekstu podlega karze zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zdjęcie: Palmedica

ZUŻYTY OLEJ JADALNY. JAK Z NIM POSTĄPIĆ?

            Pytanie jak właściwie zutylizować olej jadalny powstający po smażeniu pojawia się bardzo często. I w żadnym wypadku nie należy temat ten bagatelizować bowiem oleje jadalne, wymagają z racji swoich specyficznych właściwości, specjalnego obchodzenia się po ich zużyciu. Nie powinno się ich wylewać go kanalizacji, gdyż w niższych temperaturach olej tężeje co może doprowadzić do jej zapychania. W przypadku restauracji, barów, punktów gastronomicznych, piekarni itp. gdzie tego typu odpad powstaje w większych ilościach, należałoby go oddać wyspecjalizowanej firmie, która się jego utylizacją zajmuje. Zazwyczaj jest to usługa odpłatna. Zużyty olej może być bowiem poddany recyklingowi i ponownie wykorzystany na przykład do produkcji biopaliw

         W gospodarstwie domowym zużyte oleje jadalne również się zdarzają, na przykład podczas smażenia frytek, czy pączków. Ich ilość jest jednak nieporównywanie mniejsza niż ta powstająca chociażby w restauracjach, jednak i w tym wypadku należy zadbać, aby nie wylewać go do zlewu, toalety, czy bezpośrednio do śmieci. Jeżeli naszym w domu zdarza nam się ,,wyprodukować” olej, należy wlać do słoika lub butelki, odpowiednio zabezpieczyć, i w takim opakowaniu wrzucić do śmieci komunalnych. Oleje jadalne, zarówno te powstające w gospodarstwach domowych, jak i te z punktów gastronomicznych należy zakwalifikować do kodu 20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne. Kod 20 01 25 należy zatem do grupy 20-tej (zgodnie z katalogiem odpadów) i jako odpady komunalne należy go traktować.

        W związku z powyższym, że oleje posmażalnicze kwalifikować będziemy do odpadów komunalnych, ich wytwórcy są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji takich odpadów. Oznacza to brak konieczności uzyskania wpisu do rejestru BDO oraz brak konieczności składania sprawozdań w tym zakresie, pod warunkiem że jesteśmy wytwórcami tylko i wyłącznie odpadów komunalnych. Wówczas obowiązek ewidencji spoczywa na podmiocie przejmującym te odpady.

Źródła:
1. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10)
2.https://bdo.mos.gov.pl/news/jak-nalezy-klasyfikowac-odpady-w-postaci-zuzytych-olejow-jadalnych-ktore-powstaja-na-nieruchomosciach-niezamieszkalych-np-w-punktach-gastronomicznych/
Zdjęcie: RODNAE Productions z Pexels

ODPADY MEDYCZNE WYSOCE ZAKAŹNE. CZY ODPADY ,,COVIDOWE” SĄ DO NICH ZALICZANE?

      Z związku z trwająca pandemią, a co za tym idzie restrykcjami, które za sobą niesie, pojawił się również problem z odpadami medycznymi powstającymi z leczenia pacjentów chorych

na COVID-19. Placówki służby zdrowia oraz inne podmioty lecznicze oferujące pomoc medyczną, borykają się z większą niż dotychczas ilością odpadów medycznych, których znaczna część

stanowią środki ochrony osobistej personelu, tkj.: kombinezony czy fartuchy ochronne. Problem z tego tego odpadami jest taki, że COVID-19 jest chorobą zakaźną, w związku z czym pojawia

się pytanie czy z racji ich właściwości należy traktować je, jako odpady medyczne wysoce zakaźne?

      Odpady medyczne o właściwościach wysoce zakaźnych charakteryzują się innym sposobem i czasem magazynowania oraz sposobem pakowania. W skrócie obchodzenie się z nimi

jest bardziej restrykcyjne. O tym jak definiujemy oraz jaki jest sposób postępowania z tego typu odpadami zostało określone w Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego

przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (2) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (1).

      W związku z wieloma pytaniami i wątpliwościami w obszarze postępowania z odpadami medycznymi o właściwościach zakaźnych powstającymi w związku z udzielaniem świadczeń

zdrowotnych osób zakażonych wirusem SARS Cov-2, Głowy Inspektor Sanitarny wydał pismo w tym zakresie. Z tego treści wynika, ze odpady powstałe w związku z leczeniem i hospitalizacją

pacjentów z COVID-19 powinny być traktowane jak zakaźne odpady kliniczne kategorii B (UN 3291), zgodnie z umową ADR (2). W praktyce oznacza to, że tzw. odpady ,,covidowe”

są traktowane jako odpady medyczne właściwościach zakaźnych jednak innych niż wysoce zakaźne i w sposób niezakłócony można kontynuować dotychczasowy sposób postępowania

z nimi, przestrzegając procedur sanitarnych. Ich klasyfikację, sposób magazynowania, warunki przechowywania i transport wewnętrzny określone zostały określone w wspominanym wyżej

rozporządzeniu.

Źródła:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017 poz. 1975)

 2. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. 1975 nr 35 poz. 189)

Artykuł przygotowała:

Kamila Kłos – pracownik firmy Palmedica

Przywłaszczenie, rozpowszechnianie bez podania nazwiska autora, kopiowanie tekstu podlega karze zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Obraz: https://pixabay.com/pl/photos/strój-ochronny-sanitariusz-5716753/

CZY JEST MOŻLIWOŚĆ ZMNIEJSZENIA ILOŚCI ODPADÓW MEDYCZNYCH W GABINECIE, A CO ZA TYM IDZIE KOSZTÓW ICH UTYLIZACJI?

            W wyniku prowadzenia badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny, udzielania świadczeń zdrowotnych, usług weterynaryjnych, w tym badań, leczenia zwierząt, prac naukowych i doświadczalnych na zwierzętach, powstają odpady medyczne i weterynaryjne. Wśród nich są odpady o właściwościach zakaźnych, niebezpiecznych innych niż zakaźne oraz innych niż niebezpieczne. Jednym z głównych problemów występujących w gospodarce odpadami medycznymi i weterynaryjnymi jest ich niewłaściwa segregacja u źródła powstawania, skutkująca obecnością odpadów innych niż niebezpieczne w strumieniu odpadów niebezpiecznych (przede wszystkim strumieniu odpadów zakaźnych) (3).

            Ilość odpadów medycznych i weterynaryjnych w 2013 roku w stosunku do 2008 roku wzrosła o około 25,6 %. W Polsce w placówkach medycznych powstaje ok. 220 tys. ton rocznie takich odpadów (6). Przyjmuje się, że ze względu na starzejące się społeczeństwo czy też wzrost zachorowalności na choroby cywilizacyjne (np. cukrzyca, alergie itp.), wartość ta w następnych latach może być jeszcze większa.

            W mniejszych gabinetach lekarskich, weterynaryjnych, kosmetycznych ilość odpadów tego typu nie jest zazwyczaj duża. Problem z większą ich ilością pojawia się przeważnie w szpitalach, większych przychodniach, gabinetach stomatologicznych czy dużych klinikach weterynaryjnych. Z racji wykonywanych w nich świadczeń, nie da się uniknąć powstawania odpadów. Czy jest zatem możliwość ograniczenia ich ilości, a tym samym zmniejszenia kosztów unieszkodliwiania?

1. Można zminimalizować ilość wytworzonych odpadów medycznych poprzez oddzielanie odpadów zakaźnych od tych niezakaźnych. Rozsądna segregacja na samym jej początku nie przyczyni się jednak do zmniejszenia ilości odpadów medycznych, niezależnie czy zakwalifikujemy je do kodu 18 01 03* czy 18 01 04. Nie zmniejszymy również kosztów za ich oddawanie i utylizację (odpady te mają przeważnie takie same ceny utylizacji). Jednak właściwa segregacja u źródła, pozwoli na ich rozsądniejsze przechowywanie.

Każdy kod odpadów medycznych i weterynaryjnych ma inne warunki przechowywania. Gdy wytwarzamy dużo odpadów o kodzie 18 01 03* i przechowujemy je w lodówce, bardzo często bywa, że nie mieścimy się w niej. Przyjmując z założenia, że część odpadów, które zakwalifikowaliśmy do zakaźnych (18 01 03*), na przykład podkłady, czy niezabrudzone płynami ustrojowymi pacjenta fartuchy itp., można by spokojnie zaliczyć do kodu 18 01 04, i tym samym przechowywać je w odpowiednim pojemniku lub worku, bez specjalnych wymagań temperaturowych (jednak nie dłużej niż 30 dni). Bardzo często bywa jednak, że chociażby z powodu braku miejsca, czasu czy chęci wkładamy wszystko do jednego worka, jako jeden kod i utylizujemy jako odpady zakaźne.

Ze względy na ogromne ilości odpadów medycznych, które powstają na co dzień w szpitalach, personel nie przywiązuje wagi do odpowiedniej ich segregacji. Jest to błąd, gdyż zdziwiliście się Państwo co można znaleźć w czerwonym worku dedykowanym de facto na odpady medyczne!

2. W gabinetach powstają ogromne ilości opakowań, głównie to opakowania z papieru i tektury, ze szkła, czy z tworzyw sztucznych. Prawidłowo, powinny one zostać zakwalifikowane do kodu 15 (odpady opakowaniowe). W praktyce bardzo często bywa jednak, że odpady tego typu są wrzucane do śmieci komunalnych (jest to błąd!!!), gdyż pod względem jakościowym takie odpady opakowaniowe są rzeczywiście podobne do tych powstających w gospodarstwie domowym, jednak ich ilość jest znacznie większa, co wyklucza ich kwalifikacje do komunalnych (zgodnie z definicją odpadów komunalnych).

Odpowiednia segregacja odpadów opakowaniowych oraz właściwe oddzielenie ich od strumienia odpadów medycznych, pozwoliłaby nie tylko na zmniejszenie ilości tych drugich, lecz mogłoby przyczynić się również do oszczędności w placówce, a nawet zysku. Selektywne oddawane opakowania mają przeważnie dużą niższą cenę niż odpady medyczne. Ten cenny surowiec, jako że nadaje się do ponownego wykorzystania, niekiedy bywa odbierany nieodpłatnie lub też podmioty, które go oddają otrzymują za jego oddawanie odpowiednie wynagrodzenie. Nabiera to szczególnego znaczenia w przypadku ,,wytwarzania” bardzo dużych ilości odpadów opakowaniowych na przykład w przychodniach czy szpitalach, dlatego warto w tym celu zrobić rozeznanie na rynku zbytu opakowań.

3. W badaniach przeprowadzonych kilka lat temu (1), w kilkunastu placówkach stomatologicznych na terenie Lublina, podjęto próbę oceny czystości mikrobiologicznej narzędzi sterylizowanych w opakowaniach innych niż rękawy papierowo – foliowe, które przyczyniłyby się do ograniczenia ilości odpadów wytwarzanych w tych gabinetach. W tym celu dokonano próby wykazania możliwości ograniczenia ilości odpadów medycznych przez zastąpienie opakowań papierowo – foliowych do sterylizacji, narzędziami opakowaniowymi wielorazowego użytku przez jednoczesne analizy czystości mikrobiologicznej narzędzi sterylizowanych w różnych opakowaniach. Wyniki badań pokazały, że zmiana opakowania zestawów narzędzi stomatologicznych przeznaczonych do sterylizacji z rękawów papierowo – foliowych na opakowania wielorazowego użycia, może znacząco przyczynić się do ograniczenie ilości odpadów medycznych w placówce.

4. W Polsce podstawową metodą zagospodarowania odpadów medycznych i weterynaryjnych jest termiczne przekształcanie. Spalanie, zwane również ,,procesem D10” jest również jedynym dopuszczalnym sposobem unieszkodliwiania odpadów o właściwościach zakaźnych. W Polsce przepisy prawa (2) pozwalają na zastosowanie innych alternatywnych metod utylizacji tych odpadów takie jak:

a) obróbkę fizyko – chemiczną (z wyłączeniem autoklawowania, dezynfekcji termicznej, działania mikrofalami) – dotyczy odpadów nieposiadających właściwości zakaźnych;

b) składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – metoda zalecana dla odpadów nieposiadających właściwości zakaźnych, innych niż niebezpieczne.

Każda z tych metod posiada zarówno wady, jak i zalety. Tradycyjne spalanie jest jednak najdroższą i skrajnie nieprzyjazną dla środowiska opcją unieszkodliwiania odpadów. Alternatywne metody od wielu lat, są powszechnie stosowane w krajach Unii Europejskiej. Są to nowoczesne i w pełni bezpieczne procesy. Otrzymany materiał w nich wyniku jest jałowy, i nie stanowi zagrożenia dla ludzi czy środowiska (4). W naszym kraju alternatywne metody są jednak wciąż mało popularne, i aby mogły w pełni wyprzeć tak popularną metodę spalania, potrzeba wielu lat pracy oraz olbrzymich nakładów finansowych. Konieczne są również zmiany mentalności ludzi i systemu, aby móc dowiedzieć się i uwierzyć, że inne metody niż spalanie istnieją, mogą z sukcesem funkcjonować i poprawić sytuację na rynku odpadów medycznych, a tym samym przyczynić się do zmniejszenia kosztów ich unieszkodliwiania.

            Podstawowym obecnie problemem właściwego zarządzania odpadami medycznymi jest optymalnie zorganizowany system monitoringu, segregacji, minimalizacji oraz gromadzenia odpadów szpitalnych. Nieprawidłowości w tym zakresie są dziś przyczyną bardzo wysokich kosztów utylizacji odpadów medycznych, które w tych warunkach stanowią zróżnicowaną mieszaninę różnego rodzaju odpadków – od typowo komunalnych (żywność, opakowania, surowce wtórne), poprzez toksyczne chemikalia (leki, odczynniki), a kończąc na materiale zainfekowanym biologicznie (narzędzia, opatrunki, odpady pooperacyjne) (5).

Źródła:

 1. Pol R., Bachanek T., Możliwości ograniczenia ilości odpadów medycznych powstających w procesie sterylizacji narzędzi stomatologicznych, Ochrona Środowiska, Vol. 36, Nr 4, 2014, str. 57-60

 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. 2016 poz. 1819)

 3. UCHWAŁA NR 88 RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022

 4. Wyrębek H., Zarządzanie gospodarka odpadami medycznymi w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, Nr 87, Seria: Administracja i Zarządzanie, 2010, str. 113-129

 5. http://www.pis.mswia.gov.pl/is/materialy-szkoleniowe/higiena-srodowiska/1069,Metody-utylizacji-odpadow.html

 6. https://portalkomunalny.pl/co-zrobic-z-odpadami-medycznymi 391220/

Artykuł przygotowała:
Kamila Kłos – pracownik firmy Palmedica

Przywłaszczenie, rozpowszechnianie bez podania nazwiska autora, kopiowanie tekstu podlega karze zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Zdjęcie autorstwa Cedric Fauntleroy z Pexels

Maseczki, rękawiczki w gospodarstwie domowym. Jak właściwie z nimi postępować?

MASECZKI, RĘKAWICZKI…CO DALEJ?

          W obecnych czasach, w związku z trwającą pandemią koronawirusa, używamy więcej niż dotychczas środków ochrony osobistej. Zaliczamy do nich: maseczki, rękawiczki, przyłbice itp. Biorąc pod uwagę, obowiązek z ich korzystania w różnych sytuacjach dnia codziennego, powstają one w bardzo dużych ilościach. Zapewne niejednokrotnie pojawiło się pytanie gdzie i w jaki sposób właściwie należy je zutylizować? Odpowiedź znajdziemy w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego (1, 2) określających postępowanie z odpadami powstającymi w czasie epidemii. Zalecenia te określają wskazania w jaki sposób właściwie zabezpieczyć zużyte środki ochrony osobistej oraz do jakiego kosza należy je wrzucać.

ZALECENIA

       W przypadku, gdy jesteśmy osobami zdrowymi i korzystamy z maseczek czy rękawiczek w komunikacji, na ulicy, w sklepach, wówczas tego typu środki ochrony wrzucamy do zwykłego pojemnika lub worka na odpady komunalne. Dodatkowo zaleca się, aby przed wrzuceniem ich do kosza na odpady zmieszane, zebrać w jeszcze jeden dodatkowy worek. Jeżeli środki ochrony osobistej są używane przez osoby, które przebywają na kwarantannie lub w izolacji, które były narażone na zakażenie lub są zarażone koronawirusem SARS-CoV-2, mają bezpośredni kontakt z zakażonymi lub są chore na COVID-19, tutaj sprawa wygląda nieco inaczej. Odpady takie umieszcza się w worku przeznaczonym tylko wyłącznie na ten cel. Worka tego nie należy zgniatać. Wypełnia się go nie więcej niż 3/4 objętości. W miarę możliwości worek taki należy spryskać środkiem wirusobójczym. Osoba, która jest odpowiedzialna za wynoszenie śmieci od innych osób przebywających w izolacji, powinna włożyć go do drugiego worka, szczelnie zamknąć i wpisać na nim datę oraz godzinę jego zamknięcia. Czynność tą przeprowadza się w rękawiczkach ochronnych. Powinna ona być zakończona umyciem i zdezynfekowaniem rąk przez osoby, które mają kontakt takowymi odpadami.

      To samo dotyczy pozostałych odpadów, powstających w miejscach kwarantanny lub izolacji. Ze względu na ich skład oraz miejsce powstawania stanowią one dalej odpady komunalne. Jednak podczas postępowania z nimi należny zachować szczególne środki ostrożności. 

INNE WYTYCZNE DLA SZPITALI

        W przypadku szpitali, przychodni, w których również produkowane są tego typu odpady, sprawa wygląda zupełnie inaczej. Ze względu na rodzaj świadczonych usług, są one traktowane jako niebezpieczne i zaliczane do odpadów medycznych. Zgodnie z odgórnymi wytycznymi odpady takie powinny być w odpowiedni sposób magazynowane i zutylizowane przed firmy, które się tym zajmują. Z racji swoich właściwości środki ochrony osobistej od personelu medycznego są wówczas traktowane jako odpady medyczne zakaźne. Jedynym sposobem ich utylizacji w świetle prawa jest termiczne przekształcenie, czyli spalenie.

Źródło:

1.  https://www.gov.pl/web/klimat/jak-postepowac-z-odpadami-w-czasie-epidemii-koronawirusa

2. https://www.gov.pl/web/ukraina/koronawirus-a-odpady—sa-wytyczne-gis

Artykuł przygotowała:

Kamila Kłos – pracownik firmy Palmedica

Przywłaszczenie, rozpowszechnianie bez podania nazwiska autora, kopiowanie tekstu podlega karze zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 

Zdjęcie autorstwa Karolina Grabowska z Pexels

JAK ZAKWALIFIKOWAĆ ODPADY Z ZAKŁADU POGRZEBOWEGO?

JAK ZAKWALIFIKOWAĆ ODPADY Z ZAKŁADU POGRZEBOWEGO?

Działalność zakładów pogrzebowych jest tematem dość delikatnym.  Jego funkcjonowanie przyczynia się do powstania odpadów, które niestety, z racji właściwości, nie zawsze można zakwalifikować do typowo komunalnych. Kwestia ta jest na pewno aktualna  i problematyczna dla osób, które zakład pogrzebowy prowadzą.

Zdarza się, że pojawiają się w zakładzie pogrzebowym odpady typu: podkłady, rękawiczki, narzędzia, ubrania, worki z krwią, opatrunki pochodzące od zmarłych osób. Główny problem, w przypadku tego typu odpadów polega na tym, że nie są to typowe odpady medyczne.

W związku z bowiem definicją ujętą w Ustawie o Odpadach (2), pod pojęciem odpadów medycznych rozumie się, odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny (art. 3, ust. 1 pkt. 8). Sama definicja wyklucza zakwalifikowanie takich odpadów do medycznych, bowiem nie powstają one w wyniku leczenia ludzi, czy badań naukowych.

Trzeba jednak w tym wypadku wykorzystać lukę w prawie, bowiem Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (1), które to dzieli odpady na poszczególne grupy, podgrupy i rodzaje, kierując się źródłem ich powstawania oraz właściwościami niestety nie daje nam możliwości klasyfikacji ich do określonego kodu, a co za tym idzie nadanie kierunku odpowiedniego postępowania z nimi. Ciężko bowiem jest przypisać odpady z zakładów pogrzebowych w katalogu (1), gdyż nie ma ani jednego kodu, który w jasny i rzetelny sposób pozwolił na ich bezproblemowe przypisanie.

Jedynym i najbardziej zbliżonym rozwiązaniem, wydają się być mimo wszystko odpady z podgrupy 18 01, czyli odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej. W związku z brakiem przepisów, pozwalający na rozwiązanie problemów odpowiedniej klasyfikacji, odpady z zakładów pogrzebowych powinny zostać zatem zaliczane jako odpady medyczne i oddawane pod kodem: 18 01 03 *.

Są to zatem inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82.

 

Źródła:
1.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923)
2.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z późn. zm. (Dz. U. 2019 poz. 701)

Artykuł przygotowała
Kamila Kłos – pracownik firmy Palmedica

Przywłaszczenie, rozpowszechnianie bez podania nazwiska autora, kopiowanie tekstu podlega karze zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 

 

 

PIELUCHOMAJTKI. GDZIE JE WYRZUCAĆ?

W placówkach takich jak: domy opieki, szpitale oraz w gospodarstwach domowych, normalnym stanem rzeczy jest powstawanie odpadów typu pampersy, pieluchomajtki, podpaski, wkładki higieniczne, które nazywany również adsorpcyjnymi materiałami higienicznymi. Bardzo często pojawiają się zapytania, jak w prawidłowy sposób je zakwalifikować. Czy powinny one zostać przyporządkowane jako odpad medyczny czy tez jako komunalny? Prawidłowa klasyfikacja tego typu odpadów powinna zależeć od stanu zdrowia pacjenta, które takie materiały używa oraz od aktualnych aktów prawnych, które w naszym kraju obowiązują.

Rozporządzenie w sprawie katalogu odpadów (1) w jasny sposób określa, że inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy) to kod odpadu 18 01 04, który zgodnie z prawem kwalifikujemy jako odpad medyczny inny niż niebezpieczny. Jest to zatem odpad medyczny, ale nie jest on ani odpadem zakaźnym, ani niebezpiecznym. Zgodnie z prawem odpady o kodzie 18 01 04 (4), można  magazynować tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, nie dłużej jednak niż 30 dni.

Prawidłowo powinno zbierać się je do worków lub pojemników w kolorze inny niż czerwony czy żółty, na przykład niebieski. Są jednak pewne odstępstwa od tej zasady, bowiem zanim pampers trafi do odpowiedniego pojemnika lub worka, trzeba zaczerpnąć wiedzy na temat stanu zdrowia pacjenta, który takie materiały adsorpcyjne zużywa. Kluczową rolę w tym wypadku będą miały dwa rozporządzenia:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (3).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala (2).

W razie stwierdzenia lub podejrzenia, że pacjent będzie zarażony chorobą zakaźną lub czynnikiem alarmowy, wyszczególnionym w ww. rozporządzeniach wówczas adsorpcyjne materiały higieniczne kwalifikować należy do kodu 18 01 03*.

Prawdą jest, że opisana wyżej klasyfikacja jest prawidłowa jeżeli chodzi o stronę prawną.  W praktyce jednak, sytuacja wygląda zgoła odmiennie. Większość bowiem placówek, w których powstają tego typu odpady, wyrzuca je do śmieci komunalnych. Dzieje się tak, gdyż koszt odbioru odpadów komunalnych jest dużo tańszy niż odpadów medycznych, dlatego chcąc szukać oszczędności, chociażby na mniejszym rachunku za odbiór i utylizację odpadów medycznych, pampersy, pieluchomajtki i inne podobne materiały wrzucane są do kosza na odpady komunalne,  co jest dość powszechną praktyką.

W naszych domach, normalną sytuacją jest wrzucanie pampersów czy podpasek do kosza  na śmieci komunalne. Prawidłowa segregacja tego typu odpadów w gospodarstwie domowym, nie jest w chwili obecnej uwarunkowana żadnymi przepisami, więc w tym wypadku nie łamiemy prawa. Przeciętne dziecko, zanim nauczy się samodzielnie załatwiać, zużywa w ciągu życia średnio 6 – 8 tysięcy jednorazowych pieluch (5). Zużyte pieluchy to mieszanka tworzyw sztucznych, jakich jak: plastiku, tzw. pulpy celulozowej  i polimerów. Szacuje się, że całkowity rozkład pieluchy może trwać ok. 100 lat. W Polsce, recykling zużytych pieluch jak jeszcze raczkujący. Jednak takie państwa jak Wielka Brytania czy Szwecja z powodzeniem od wielu lat zajmują się tym problemem.

Więcej na temat recyklingu pieluch przeczytacie: https://www.palmedica.pl/2017/09/20/recykling-zuzytych-pieluch-nowowsc/. W sprawie pieluchomajtek i ich negatywnego wpływu na środowisko,  jedno państwo zrobiło jeszcze większy skok. Republika Vanuatu (niewielkie Państwo w Oceanii),  jako pierwsze państwo na świecie wprowadziło zakaz używania pieluch jednorazowych. Decyzja rządu Republiki Vanuatu jest podyktowana troską o ochronę środowiska, a tym samym o przyszłość tego państwa i jego obywateli. Pieluchy jednorazowe stanowią bowiem znaczną część śmieci produkowanych przez mieszkańców Republiki Vanuatu. Zwiększająca się produkcja odpadów wpływa z kolei na poziom zanieczyszczenia wód, co skutkuje podnoszeniem się poziomu mórz  i oceanów. Jeśli będzie się on podnosił w takim tempie, wielu krajom wyspiarskim grozi zniknięcie pod powierzchnią wody.

 

Źródła:

 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala (Dz. U. 2011 nr 294 poz. 1741)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz. U. 2013 poz. 848)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017 poz. 1975)
 5. https://www.focus.pl/artykul/zuzyte-pieluchy-czyli-kupa-problemow

 

Artykuł przygotowała:
Kamila Kłos – pracownik firmy Palmedica

Przywłaszczenie, rozpowszechnianie bez podania nazwiska autora, kopiowanie tekstu podlega karze zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

PRAWIDŁOWE POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI INNYMI NIŻ NIEBEZPIECZNE (18 01 04)

PRAWIDŁOWE POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI INNYMI NIŻ NIEBEZPIECZNE (18 01 04) W GABINECIE

Zasady prawidłowej klasyfikacji, magazynowania oraz transportu wewnątrz placówki odpadów medycznych zostały w sposób szczegółowy określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (2). Znajdziemy w nim również podział na trzy grupy, uwzględniający ich właściwości. Zaliczamy do nich poszczególne kody odpadów medycznych:
a) zakaźne (18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* i 18 01 82*);
b) niebezpieczne, inne niż zakaźne (18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*);
c) inne niż niebezpieczne (18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09, 18 01 81).

Najczęściej występującymi odpadami medycznymi w gabinetach, przychodniach, szpitalach, salonach kosmetycznych itd. będą odpady o kodzie 18 01 03* oraz 18 01 04. W praktyce bardzo często bywa, że z powodu na przykład braku czasu czy chęci, niewielkiej ilości miejsca na ich magazynowanie, wszystkie powstające odpady będziemy zaliczać do 18 01 03*, które są odpadami zakaźnymi (są zanieczyszczone ludzkim materiałem biologicznym, potencjalnie mogącym zawierać drobnoustroje chorobotwórcze wywołującym choroby u ludzi i zwierząt). Jest to błąd, gdyż duża część z nich mogłaby zostać zakwalifikowana do 18 01 04. I tu pojawia się pytanie? W jaki sposób kwalifikować takie odpady? Czy z racji, że nie są to odpady ani zakaźne ani niebezpieczne możemy zaliczyć je również do komunalnych? Odpowiedź znajdziecie poniżej.

Odpady o kodzie 18 01 04 zgodnie z zapisami katalogu odpadów (1) obejmują inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy). W praktyce do tej grupy można zaliczyć odpady nie zanieczyszczone krwią i płynami ustrojowymi pacjenta, czyli:
• środki ochrony indywidualnej (fartuchy, maski, rękawiczki),
• podkłady,
• zagłówki fotela itp.
Odpady tego typu powinny zostać zbierane do pojemników lub worków jednorazowego użycia lub do pojemników wielorazowego użycia, w kolorze innym niż czerwony i żółty, na przykład niebieski, czarny. Wymienia się je tak często jak pozwalają na to na to warunki przechowywania oraz właściwości odpadów medycznych, nie rzadziej niż co 72 godziny. Pojemniki i worki zapełnia się co najwyżej 2/3 ich objętości. Prawidłowa segregacja odpadów zakaźnych od tych nie niebezpiecznych (czyli 18 01 03* od 18 01 04) nabiera zatem istotnego znaczenia w kontekście ich wstępnego magazynowania. Zgodnie bowiem z §8 ust. 3 rozporządzenia (2) odpady o kodzie 18 01 04 mogą być magazynowane tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużnej niż 30 dni. W ich przypadku nie ma wyznaczników temperaturowych, co oznacza, że przechowywanie ich przez okres 30 dni nie musi odbywać się w określonych temperaturach, tak jak to jest w przypadku odpadu 18 03 01*. Klienci bardzo często skarżą się na brak miejsca w niewielkich lodówkach. Prawidłowa klasyfikacja odpadów w gabinecie mogłaby rozwiązać ten problem.

W praktyce, bardzo często bywa że odpady nie niebezpieczne, które powstają w związku z wykonywaniem działalności, kwalifikowane zostają do odpadów komunalnych. W kwestii prawnej jest to błąd, bowiem zgodnie z definicją (3) odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych…I o ile ich charakter odpadów nie niebezpiecznych (18 01 04) powstających w gabinetach jest podobny do tych powstających w naszych domach, to tyle ich ilość jest nieporównywanie większa w miejscu pracy niż w domu. W kwestii praktycznej w większości przypadków są one z zakwalifikowane i wrzucane do śmieci komunalnych. Powód? Cena. Wywóz odpadów medycznych jest o wiele droższy od wywozu odpadów komunalnych, z tego też powodu wrzucamy je do śmieci komunalnych.

 

Źródła:
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. 2014 poz. 1923)
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego
sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017 poz. 1975)
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z późn. zm. (Dz. U. 2019 poz. 701)

Artykuł przygotowała:
Kamila Kłos – pracownik firmy Palmedica
Przywłaszczenie, rozpowszechnianie bez podania nazwiska autora, kopiowanie tekstu podlega karze zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

JEDEN LOKAL, WIELU LEKARZY A ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ODPADY MEDYCZNE

JEDEN LOKAL, WIELU LEKARZY A ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ODPADY MEDYCZNE

Podmioty wytwarzające odpady medyczne (weterynaryjne) mają określone obowiązki wynikające z przepisów prawa. Obowiązki dotyczą wszystkich lekarzy prowadzących praktyki zawodowe, wytwarzających odpady medyczne. Wyjątek stanowią jedynie praktyki kontraktowe* czy praktyki wytwarzające tylko odpady komunalne (3).

Istnieją również pewne wyjątki w prowadzeniu ewidencji w przypadku przeniesienia odpowiedzialności za wytworzone odpady. Kiedy ma taka sytuacja miejsce? W przypadku korzystania przez wytwórców ze wspólnego lokalu. Wówczas dopuszcza się przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz jednego z tych wytwórców lub na rzecz wynajmującego lokal, jeżeli podmiot wynajmujący zapewni postępowanie z odpadami w sposób zgodny z przepisami prawa (art. 28 pkt. 1 Ustawy o odpadach). Przeniesienie odpowiedzialność, o którym mowa powyżej oznacza przeniesienie praw i obowiązków ciążących na wytwórcach odpadów (rys. 1) i następuje pod warunkiem zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Rys. 1. Obowiązki wytwórcy odpadów medycznych / weterynaryjnych

 • Kontraktowa forma świadczenia pracy w ochronie zdrowia, powstaje przez zawarcie umowy cywilnoprawnej przez zakład opieki zdrowotnej z lekarzem, pielęgniarką czy położną, mającymi zarejestrowaną działalność gospodarczą i prowadzącymi tzw. indywidualna praktykę lekarską, pielęgniarską czy położniczą (2).

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z późn. zm. (Dz. U. 2019 poz. 701)
 2. https://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/2013/02/ps_7_2010_d_klimek.pdf
 3. https://oilgdansk.pl/praktyczny-poradnik/praktyka-lekarska/obowiazki-wyniajace-z-prowadzenia-praktyki/ewidencja-odpadow/

Zdjęcie:

https://www.pexels.com/photo/grayscale-photo-of-three-person-sitting-near-table-910332/

 

Artykuł przygotowała:
Kamila Kłos – pracownik firmy Palmedica

Przywłaszczenie, rozpowszechnianie bez podania nazwiska autora, kopiowanie tekstu podlega karze zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).